หน้าแรก
Home
ดาวน์โหลด
แบบฟร์อมต่าง ๆ
ตรวจสอบหุ้น-หนี้ สมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ฯ  

xxv
 
  หน้าแรก
  เงินกู้สามัญ

  เงินกู้ฉุกเฉิน

  ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มต่างๆ"
ประวัติสหกรณ์
ทำเบียบคณะกรรมการ
ทำเบียบบุคคลากร
การสมัครเป็นสมาชิก
สิทธิประโยชน์
คู่มือสมาชิก ม.ค. 56
อัตราดอกเบี้ย
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.....
ออมทรัพย์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 4.75
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....
 
หน่วยงานราชการ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
 
แนะนำเว็บไซต์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

 


ระเบียบ การจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบ การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาิชิกที่เสียชีวิตทุพพลภาพอย่างถาวรและสูญเสียอวัยวะ
ชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์การกู้ "โครงการเงินกู้เพื่อความมั่นคง" ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 
สมาชิกที่กู้เงินสามัญ สามารถหักหุ้นจากเงินกู้ได้ 100% (โดยที่สมาชิกไม่ต้องนำเงินมาเพิ่มหุ้น)
 
 
 
ประกาศ
 
หัวข้อประกาศ
โครงการพัฒนาสมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ได้มีระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์
ต้องมีเงินได้คงเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
"ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ
ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 "โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2555
จะต้องมีเงินได้คงเหลือร้อยละ30ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโดยประธานกรรมการได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของเพื่อนสมาชิก ซึ่งจะได้พิจารณา
และดูแลเพื่อนสมาชิกเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิ์การกู้ของสมาชิก เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจะแจ้งข่าวดีให้ทราบ
ในโอกาสต่อไป.............
 

 
 
 
ภาพการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ณ ห้องประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------

   
 
http://www.sktc-co.org
Email: sakaeotc99@hotmail.com
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
415/3 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
 โทรศัพท์ 0-3724-1523,0-3724-2715 โทรสาร 0-3724-2724 ,