อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ออมทรัพย์ 3.25
binary option คือ 3.75
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 4.50
   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
+เงินกู้สามัญ 5.50
+เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM 6.25
+เงินกู้สวัสดิการ
  เพื่อความมั่นคงฯ
6.50
+เงินกู้พิเศษ 6.50
+เงินกู้เพื่อการศึกษา
  บุตรสมาชิก
6.50
+เงินกู้สวัสดิการ
   เพื่อการศึกษา
6.00
 
หน่วยงานราชการ

โครงการพัฒนาสมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ไบนารี่ออฟชั่น คือ ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี ข้อ 1.3.18 ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,100,000 บาทนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้วจำกัดนำโดยท่านบรรจงไพบูลย์ประธานดำเนินการและคณะดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการได้จัดทำโครงการพบปะสมาชิกโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและความคืบหน้า ในการบริหารงานสหกรณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวมพร้อมได้ประชาสัมพันธ์ โครงการที่สำคัญ2โครงการด้วยกันคือ"โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและคู่สมรสสมาชิก" และ"โครงการกองทุนเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์" ในระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
       
       
 
 ข่าวสำคัญ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ได้มีระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์ ต้องมีเงินได้คงเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ "ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 "โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2555 จะต้องมีเงินได้คงเหลือร้อยละ30ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโดยประธานกรรมการได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของเพื่อนสมาชิก ซึ่งจะได้พิจารณา และดูแลเพื่อนสมาชิกเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิ์การกู้ของสมาชิก เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจะแจ้งข่าวดีให้ทราบ ในโอกาสต่อไป ไบนารี่ออฟชั่น ไทยแนะนำเว็บไซต์