หน้าแรก
Home
DirectAdmin
Login page
ดาวน์โหลด
แบบฟร์อมต่าง ๆ
ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ฯ กระทู้ถามตอบ
ครบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำงวดที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 จึงขอให้ท่านสมาชิก โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์ มาติดต่อที่สำนักงานสหรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด เพื่อบันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากได้.........ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
xcxv
 
  หน้าแรก
  เงินกู้สามัญ

  เงินกู้ฉุกเฉิน

  เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์
  ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มต่างๆ"
ประวัติสหกรณ์
ทำเบียบคณะกรรมการ
ทำเบียบบุคคลากร
การสมัครเป็นสมาชิก
สิทธิประโยชน์
คู่มือสมาชิก ม.ค. 56
อัตราดอกเบี้ย
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.....
ออมทรัพย์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....
 
หน่วยงานราชการ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
 
แนะนำเว็บไซต์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ปี 57
...รายละเอียด... 

 

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท รายละเอียด..............

ระเบียบ การจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบ การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาิชิกที่เสียชีวิตทุพพลภาพอย่างถาวรและสูญเสียอวัยวะ
ชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์การกู้ "โครงการเงินกู้เพื่อความมั่นคง" ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 
 
สวัสดิการบุตรแรกเกิดของสมาชิก
สหกรณ์จ่ายเงินกรณีบุตรแรกเกิด คนละ 1,000 บาท ดังนี้
1. เป็นบุตรที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
2. เขียนคำร้องตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
3. แนบสำเนาสูติบัตรของบุตร ภายใน 60 วัน นับแต่บุตรสมาชิกเกิด เมื่ื้อพ้นระยะเวลา ถือว่าสละสิทธิ์
 
สมาชิกที่กู้เงินสามัญ สามารถหักหุ้นจากเงินกู้ได้ 100% (โดยที่สมาชิกไม่ต้องนำเงินมาเพิ่มหุ้น)
 
 
 
ประกาศ
 
หัวข้อประกาศ
โครงการพัฒนาสมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ได้มีระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์
ต้องมีเงินได้คงเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
"ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ
ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 "โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2555
จะต้องมีเงินได้คงเหลือร้อยละ30ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโดยประธานกรรมการได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของเพื่อนสมาชิก ซึ่งจะได้พิจารณา
และดูแลเพื่อนสมาชิกเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิ์การกู้ของสมาชิก เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจะแจ้งข่าวดีให้ทราบ
ในโอกาสต่อไป.............
 

 
 
 

ภาพการศึกษาดูงานที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

 

   
 
http://www.sktc-co.org
Email: sakaeotc99@hotmail.com
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
415/3 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
 โทรศัพท์ 0-3724-1523,0-3724-2715 โทรสาร 0-3724-2724 ,