อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 4.50
   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
+เงินกู้สามัญ 5.50
+เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM 6.25
+เงินกู้สวัสดิการ
  เพื่อความมั่นคงฯ
6.50
+เงินกู้พิเศษ 6.50
+เงินกู้เพื่อการศึกษา
  บุตรสมาชิก
6.50
+เงินกู้สวัสดิการ
   เพื่อการศึกษา
6.00
 
หน่วยงานราชการ

โปรแกรมคำนวนสิทธิเงินกู้สามัญ
เงินเดือนที่ได้รับ(รวมวิทยฐานะ)
หักค่าหุ้น
รายการหักกู้ประเภทอื่น(ต้น+ดอกเบี้ย)
รายการหักอื่นๆ