อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 4.50
   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
+เงินกู้สามัญ 5.50
+เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM 6.25
+เงินกู้สวัสดิการ
  เพื่อความมั่นคงฯ
6.50
+เงินกู้พิเศษ 6.50
+เงินกู้เพื่อการศึกษา
  บุตรสมาชิก
6.50
+เงินกู้สวัสดิการ
   เพื่อการศึกษา
6.00
 
หน่วยงานราชการ
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด จัดทำแบบฟอร์มคำขอกู้เงินแบบต่างๆ ไว้สามารถมาขอรับ
  แบบคำขอก ู้ต่างๆได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือคลิกที่ชื่อแบบฟอร์มได้เลยครับ(เฉพาะ เครื่องที่มีโปรแกรม acrobat
  ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ)

แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก
( ยื่นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ) 
  แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการ
( ยื่นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สมาชิกเกษียณอายุราชการ )


  แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการบุตรแรกเกิดของสมาชิก
( ยื่นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่บุตรสมาชิกเกิด )


  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักหนี้


  แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง เฉพาะหน้าที่ 1 - 4 ) ***


แบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
จ่ายให้สมาชิกในแต่ละครั้งที่เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในอัตราคืนละ 300 บาท
รวมกันแล้วในแต่ละครั้งไม่เกิน 3,000 บาท

( ยื่นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ออกจากสถานพยาบาล )


คำร้องทั่วไป
            เอกสารคำร้องทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว แจ้งเปลี่ยน
ชื่อนามสกุล แจ้งย้ายหน่วย/สังกัดต่างๆ


คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ
            เป็นแบบฟอร์มเอกสารที่สมาชิกกรอกกู้เงินกู้แบบฉุกเฉินปกติ มีทั้งหมด
จำนวน 7 หน้า

*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง เฉพาะหน้าที่ 1 - 2 ) ***หนังสือสัญญาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM
            แบบฟร์อมหนังสือสัญญาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านเครื่อง ATMสมาชิกดาวน์โหลดลงมาทั้งชุดและจัดส่งให้สหกรณ์ฯ จำนวน 9 หน้า
*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง เฉพาะหน้าที่ 1 - 2 ) *** (


 แบบคำขอกู้เงินสามัญ
            กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท และต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม้น้อยกว่า 15 %
*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง เฉพาะหน้าที่ 1 - 2 ) *** (แบบฟอร์มขอกู้เพื่อการศึกษา
            เป็นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษาต่อโดย
สามารถพักชำระต้นได้

คำขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษา
            เอกสารกรอกรายละเอียดเพื่อแนบใบเสร็จจากสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับ
เงินที่จ่ายค่าการศึกษาจากสกรณ์


แบบฟอร์มขอกู้เพื่อการศึกษา

คำขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษา

แบบฟอร์มขอกู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก

            เป็นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก


ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
           เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงงวดชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ สามัญ
เงินกู้พิเศษ จะเพิ่มงวดส่งรายเดือนหรือว่าละลดงวดส่งรายเดือนใช้แบบฟอร์มนี้ครับ

แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนค้ำประกัน หนังสือค้ำประกัน
         เอกสารกรอกรายละเอียดของการค้ำประกันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง เฉพาะหน้าที่ 4 - 5 ) ***

แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนค้ำประกัน หนังสือค้ำประกัน (สวัสดิการเพื่อความมั่นคง)
         เอกสารกรอกรายละเอียดของการค้ำประกันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
**ต้องแนบเอกสารผู้ค้ำประกันใหม่ทุกครั้ง**
*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง เฉพาะหน้าที่ 4 - 5 ) ***

แบบฟอร์มการโอนสมาชิก
             เป็นแบบฟอร์มการขอโอนการเป็นสมาชิก
*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง ) ***

แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
            เป็นแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเพื่อการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด กรอกรายละเอียดและยื่นความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ
*** กรุณาพิมพ์ 2 ด้าน ( หน้า + หลัง ) ***

แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
            เป็นแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเพื่อระบุผู้รับผลประโยชน์สมาชิก