อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 4.50
   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
+เงินกู้สามัญ 5.50
+เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM 6.25
+เงินกู้สวัสดิการ
  เพื่อความมั่นคงฯ
6.50
+เงินกู้พิเศษ 6.50
+เงินกู้เพื่อการศึกษา
  บุตรสมาชิก
6.50
+เงินกู้สวัสดิการ
   เพื่อการศึกษา
6.00
 
หน่วยงานราชการ

 
 
หมวดที่ 1 คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก
 
 
หมวดที่ 2 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
 
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2560
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ.2559
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่สมาชิก พ.ศ.2560

- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก
สหกรณ์ฯ พ.ศ.2551
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2556
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2556
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ พ.ศ.2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อความมั่นคงแก่สมาชิก
        และสหกรณ์ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อความมั่นคงแก่สมาชิก
        และสหกรณ์ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์ พ.ศ.2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์ พ.ศ.2559
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินเฉลี่ยคืน ทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์ พ.ศ.2559
 
หมวดที่ 3 การให้บริการเงินฝาก
 
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์ พ.ศ.2549
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2545

- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2557
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2557
             แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2557
 
หมวดที่ 4 การให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก
 
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2558
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการบุตรแรกเกิดของสมาชิก พ.ศ.2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2560
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจำ พ.ศ.2559
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ทุพพลภาพอย่างถาวร
        และสูญเสียอวัยวะ พ.ศ.2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2556
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2556
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สวัสดิการแก่สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่
        สามัญประจำปี พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สวัสดิการแก่สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่
        สามัญประจำปี พ.ศ.2559
 
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการสหกรณ์
 
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2551
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืมและการทำลานเอกสาร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)พ.ศ.2551

- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืมและการทำลานเอกสาร พ.ศ.2546
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ พ.ศ.2554
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ห้องประชุม พ.ศ.2555
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้รถตู้สหกรณ์ พ.ศ.2550
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้ทุนสาธารณปรพโยชน์ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้ทุนสาธารณปรพโยชน์ พ.ศ.2545
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสำรองเพื่อพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2547
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในสหกรณ์ พ.ศ.2555
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2544

- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ.2558
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
        ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559
 
หมวดที่ 6 อำนาจหน้าที่และสวัสดิการคณะกรรมการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
 
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด พ.ศ.2548
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด พ.ศ.2560
    
แนะนำเว็บไซต์